top of page

Algemene voorwaarden

RENA automotive is een handelsnaam van RENA Group bv met maatschappelijke zetel te Begeertenlaan 19 C01, 1140 Brussel, opgenomen in de KBO onder het nummer 0771.500.980 (hierna aangeduid als ‘we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’, of een andere soortgelijke uitdrukking).

Je kan ons bereiken via info@rena-automotive.be of op +32 (0)456 29 23 68


Ondernemingsnummer: BE0771.500.980
Rekeningnummer: KBC BE34 7370 5504 2590
BIC: KREDBEBB

1. Algemene bepalingen

1.1 Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk andersluidend akkoord, hebben de huidige voorwaarden betrekking op elke verkoop van producten of diensten van RENA Group. Door beroep te doen op onze diensten bevestigt u dat u de voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. 

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen worden exclusief btw weergegeven. 
2.2 We behouden ons het recht voor om onze prijzen en ons aanbod op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 
2.3 De prijzen op offertes gelden gedurende de termijn erop vermeld. Bij gebreke aan vermelding van termijn blijven de prijzen geldig gedurende één maand.

 

3. Betaling

3.1 Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur. De betaling wordt voldaan op de bankrekening zoals vermeld op de factuur. Wij behouden ons het recht voor om voor nieuwe klanten vooruitbetaling te vragen. 
3.2 Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag, met het volste recht en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een interest van 1% per maand. Bovendien wordt het bedrag verhoogd met 15% als vergoeding voor administratieve kosten met een minimum van honderd euro.
3.3 Ingeval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere diensten stop te zetten, alsook om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte van de dienstverlening.

 

4. Levering producten

4.1 Wij werken met derde partijen voor het bezorgen van producten. 

 

5. Garantie

5.1 Indien van toepassing, kan de klant aanspraak maken op de door de producent geboden fabrieksgarantie. Eventuele garantieclaims moeten onmiddellijk schriftelijk worden ingediend.

 

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

7. Klachten

7.1 We streven naar 100% klantentevredenheid. Heb je toch een klacht, mail dan gerust naar info@rena-automotive.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. 

 

8. Toepassing recht

8.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel uitsluitend bevoegd.

Versie: oktober 2021

bottom of page